Тематичен обхват

Проект

„Повишаване информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности”

 

Учебна програма по Обществена поръчка с предмет

„Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от Регистъра по Чл.60 от ЗЕЕ по разработените Методически указания, както и на представители на предприятия, включително и МСП”

 

МОДУЛ 1

 1. Европейски енергиен съюз – пет измерения
  • Приоритетни области на политиките на ЕС за периода 2021-2030 г. и рамка на политиките в България;
  • Свързващи цели на ЕС за 2030 г.;
  • Критерии за определяне на МСП;
  • Минимални изисквания в нормативно определен обхват на оценката на енергийни характеристики при обследване на промишлена система. Пет основни системи на енергопотребление в предприятията. Показатели за разход на енергия;
  • Задължения за подаване на информация в АУЕР – срокове и санкции;
  • Задължения лица в схемата на задължения за енергийни спестявания. Граница на количествата енергия и горива, която поражда задължението;
  • Стандарти от приложеното поле на Методическите указания.

 

 1. Задачи и основни етапи при извършване на Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
  • Начално и периодично обследване за ЕЕ;
  • Основни задачи на обследването за ЕЕ;
  • Основни етапи на обследването за ЕЕ;
  • Диаграма на Вен за ключовите елементи в структурата на потребление на енергия;
  • Схема на йерархичната структура на потреблението на енергия в промишлена система.

Примери

 • Технологична схема на водните потоци в промишлена система;
 • Технологична схема на процесите в предприятие за производство на санитарен порцелан.
 • Анализ на данните за енергопотребление и за производство. Идентифициране на потенциала за енергоспестяване;
 • Визуално представяне на материалните потоци;
 • Визуално представяне на енергийните потоци;
 • Годишно потребление на енергия (на топлоенергия и на електроенергия);
 • Определяне и представяне на структурата на енергопотреблението (визуално, схематично);
 • Класификация на енергийните потоци за някои отворени термодинамични системи. Схеми на входните и изходните енергийни потоци.

3. Начини и техники за идентифициране и представяне на зависимостите „потребена енергия – произведена продукция”

 • Функция CUSUM за управление на разхода на енергия;
 • Идентификация на двумерна базова линия на потребление на енергия;
 • Показатели за разход на енергия, характеризиращи процесите на преобразуване и пренос на енергия;
 • Показатели на разход на енергия, характеризиращи процесите на енергийно потребление. Енергийни характеристики;
 • Особености на оразмеряване на термопомпи въздух/въздух;
 • Енергийни характеристики на системи за акумулиране на топлина;
 • Идентификация на загубите на енергия и потенциала за намаляване на потреблението на енергия;
 • Разработване и оценка на мерки за повишаване на енергийната ефективност

Основни технико-икономически показатели

 • Екологичен еквивалент на потребената/спестената енергия. Коефициент на екологичен еквивалент. Определяне на еквивалента на „първичната енергия”.
 1. Изготвяне на заключителни документи
  • Доклад от обследване за енергийна ефективност съгласно Чл.62 на ЗЕЕ, Условия на Наредба № Е-РД-04-05/206 г., Чл.16, ал.1 на Наредбата (съдържание на Доклада), Чл.17, ал.1 на Наредбата (съдържание на Резюмето);
  • Схема на процеса на документиране на обслужването;
  • Методически указания за извършване на оценка на енергийните спестявания: чрез обследване за ЕЕ; чрез специализирани методики;

Специализирани методики за оценка на енергийни спестявания.

Процедура за доказване и удостоверяване на енергийни спестявания.

 • Идентифициране на въведените мерки и събиране на основна информация:

а. Чрез сравняване на доклада от обследване за ЕЕ преди и след въвеждане на мерките;

б. Идентифициране на въведени мерки по момента на действие и отразяване на същите в енергийните баланси на промишлената система;

в. Изчисляване на годишните спестявания на крайна енергия преди внедряването на мярката и и разхода на енергия след внедряване на мярката;

г. Оценка на енергийните спестявания от въведена енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на опитен метод;

д. Оценка на постигнати енергийни спестявания от въведена енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на изчислителен метод.

 • Изчисляване на енергийните спестявания (примери, представени на оптичния носител);
 • Изготвяне на Протокол от Оценка на енергийни спестявания, съгласно Чл.26, ал.3 от Наредба № Е-РД-04-05/08.09.2016 г.

 

МОДУЛ 2

 1. Национално законодателство
  • Задължение за извършване на обследване на ЕЕ;
  • Критерии за определяне на малко и средно предприятие (МСП);
  • Облекчения за задължително обследване на ЕЕ;
  • Минимални изисквания на обхвата на оценката на енергийните характеристики;
  • Електронни услуги в АУЕР;
  • Задължени лица;
  • Действащи стандарти;
  • Инструментариум за МСП;
  • Работа с нормативните актове.
 1. Събиране и структуриране на информацията за функционирането на предприятието
 • Методи и източници за събиране на информацията;
 • Структура на потреблението на електроенергия;
 • Електроснабдяване на предприятието;
 • Генериране на електроенергия в предприятието;
 • Основни потребители на електрическа енергия: електрозадвижвания; осветление; кондиционери; отопление; електрически пещи и др.;
 • Управление на електрическите товари;
  • Ограничаване на търсенето на електроенергия;
  • Намаляване на върховите товари;
  • Собствена генерация;
  • Подобряване на фактора на мощност и намаляване на хармониците;
 • Показатели на разход на електроенергия. Енергийни характеристики;
 • Идентификация на загубите на електроенергия и потенциала за намаляване на потреблението на електроенергия;
 • Разработване и оценка на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 • Генериране, пренос и разпределение, потребление на електроенергия;
 • Средства за измерване и контрол на потреблението на електроенергия;
 • Средства за измерване и контрол на качеството на електрическата енергия;
 • Организация и структуриране на информацията;
 1. Анализ на данните и идентифициране на потенциала за енергоспестяване
  • Инженерен и системен подход;
  • Електроенергийни баланси: методи за изработване, мониторинг на потреблението;
  • Организация на измерванията: активен, пасивен и смесен експеримент;
  • Показатели за разход на електроенергия;
  • Идентификация на загубите на електроенергия;
  • Мерки за повишаване на електроенергийната ефективност;
  • Оценка на електроенергийните спестявания: чрез обследване за ЕЕ; чрез специализирани методики;

Специализирани методики за оценка на електроенергийни спестявания.

Процедура за доказване и удостоверяване на електроенергийни спестявания.

 • Идентифициране на въведените мерки и събиране на основна информация.
 1. Пример
  • Технологична схема на електроенергийните потоци в промишлена система;
  • Анализ на данните за електропотребление и за производство. Идентифициране на потенциала за спестяване на електроенергия;
  • Визуално представяне на материалните потоци;
  • Визуално представяне на електроенергийните потоци;
  • Годишно потребление на електроенергия;
  • Определяне и представяне на структурата на енергопотреблението (визуално, схематично);
  • Класификация на електроенергийните потоци.

 

 

МОДУЛ 3

 

 1. Автоматизирани системи за управление на предприятия
 • Класификация на информационните системи в зависимост от типа на съхраняваните данни;
 • Автоматизация на технологични процеси;
 • Интегрирани системи за управление;
  1. Автоматизация на непрекъснато производство;
  2. Автоматизация на дискретно производство;
 • Автоматизирани системи за управление на топлинни процеси;
 1. Автоматизирани системи за управление на производството, преноса, разпределението и потреблението на електроенергия;
 2. Разпределени системи за управление;
 3. Гъвкави автоматизирани системи за управление;
 • Системи за управление на ресурсите на предприятието;
 1. Технически средства за автоматизация на технологични процеси
 • Софтуер за автоматизация на технологични процеси;
 • Съвременни системи за централизиран контрол (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA);
 • WEBбазирани информационни системи за управление;
 • Автоматизирани системи за обработка на информация;
 • Справки и анализ на данни, събрани с помощта на SCADA;
 • Примери за АСУ на промишлени предприятия от различни отрасли.

 

 1. Примери на съвременни системи за управление на енергийната ефективност
 • Стандарт за управление на енергията ISO 50001;
 • Повишаване на енергийната ефективност в промишлени предприятия;
 • Повишаване на енергийната ефективност в електрическия транспорт;
 • Повишаване на енергийната ефективност в сгради;
 1. Системи за енергиен мениджмънт
  • Структура и функции на системите за енергиен мениджмънт;
   • Разработване, внедряване и функциониране;
   • Организационна структура;
   • Производствен процес, технологии, управление;
   • Мерки и средства за повишаване на ЕЕ;
   • Намаляване на потреблението на електроенергия (осветление, електрозадвижвания, системи за отопление и кондициониране);
   • Системи за мониторинг и контрол;
  • Финанси, икономика;
   • Сертифициране на системата за ЕЕ;
   • Финансови показатели
   • Годишни икономии;
   • Възвращаемост на капиталовложенията;
   • Отчитане на спестената енергия;
   • Финансови инструменти;
   • Примери за обследване на ЕЕ на предприятия.
  • Оценка на енергийния мениджмънт;
  • Примери на системи за енергиен мениджмънт.